Privacystatement Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland

De Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40534744, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn als volgt:

https://www.vwn.nu en secretaris@vwn.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
VWN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Foto (mits zelf geüpload)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
VWN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling
– verzenden van onze nieuwsbrief
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– het uitvoeren van de met jou gesloten lidmaatschapsovereenkomst
– het kunnen voeren van een administratie

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is gelegen in
– de door jou gegeven toestemming
– het nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst
– het voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Verplichte verstrekking
Voor het aangaan van een lidmaatschap met de VWN is het verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken omdat het anders niet mogelijk is om een administratie te voeren. Indien je de gevraagde gegevens niet wenst te verstrekken, heeft dit als gevolg dat je geen lid van de VWN kunt worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
VWN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VWN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij verwijderen de persoonsgegevens aan het begin van het nieuwe kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin je je lidmaatschap hebt opgezegd, tenzij wij op basis van wettelijke plicht de gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
VWN verstrekt persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast gebruikt VWN diensten van Dropbox voor haar administratie, diensten van Google voor de communicatie met haar leden en een hostingpartner voor het hosten van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Ten slotte heb je het recht op beperking van de verwerking.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretaris@vwn.nu. VWN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

VWN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VWN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@vwn.nu