Gedragscode

VWN-gedragscode

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VWN, gehouden op 22 maart 2016 is besloten om een reglement gedragsnormen, zoals vermeld in artikel 5 lid 4 van de statuten, vast te stellen. De gedragscode luidt als volgt:

“Leden van de VWN worden geacht in al hun activiteiten betrekking hebbende op wetenschapsvoorlichting en -berichtgeving, altijd te streven naar een zo objectief en evenwicht mogelijke weergave van de feiten, conform de meest recente stand van het wetenschappelijk onderzoek. Wanneer deze activiteiten de toets der kritiek van het bestuur, of in het openbaar, niet kan doorstaan, heeft het bestuur het recht het betreffende lid te royeren.”