Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 17 januari 2014.

1. Toetreding van leden

a. Belangstellenden kunnen de secretaris vragen te worden toegelaten als lid. Het bestuur reageert binnen twee maanden op dit verzoek. Communicatie rond de toelating gebeurt schriftelijk of per e-mail.

b. Bij twijfel over toelating op grond van de criteria uit artikel 4 van de Statuten mag het bestuur een belangstellende verzoeken de aanvraag te doen ondersteunen door twee zittende leden. Nadat zulke ondersteuning is ontvangen, reageert het bestuur binnen twee maanden met een besluit.

c. Een belangstellende kan tegen een afwijzing van het lidmaatschapsverzoek in beroep gaan bij de algemene vergadering.

d. Nieuwe leden betalen een entreegeld. Over de hoogte daarvan beslist de algemene vergadering.

2. Bestuur

a. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat elk jaar een gedeelte van het bestuur afgetreden is, met dien verstande dat in één jaar niet meer dan twee leden van het bestuur zullen aftreden.

b. Bij het voordragen van nieuwe bestuursleden aan de algemene vergadering besteedt het bestuur aandacht aan artikel 7 lid 2 van de Statuten.

c. De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt de vereniging. Bij zijn

ontstentenis neemt de secretaris zijn functie over.

d. De secretaris voert de correspondentie en houdt de notulen van de vergaderingen. Hij brengt in de algemene vergadering verslag uit van de werkzaamheden van de vereniging.

e. De penningmeester voert het financieel beheer. Hij is gehouden aan het bestuur op verlangen opening van de boeken te doen.

3. Commissies

a. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen.

b. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.

c. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan

niet uit zijn midden

4. Algemene ledenvergadering

a. Voorstellen voor de algemene ledenvergadering moeten tenminste twee weken tevoren bij de secretaris worden ingediend. De secretaris vermeldt de voorstellen op een nadere convocatie die uiterlijk vijf dagen voor de algemene vergadering aan de leden wordt toegezonden.

b. Spoedeisende voorstellen kunnen staande de vergadering worden ingediend.

c. De vergadering beslist of zij in behandeling zullen worden genomen.

d. De vergadering moet tenminste drie weken van tevoren worden aangekondigd. Elk lid heeft het recht zich kandidaat te stellen voor de bestuursverkiezing. De namen van de kandidaten moeten tenminste twee weken voor de vergadering aan de secretaris zijn meegedeeld. De secretaris vermeldt de namen van de kandidaten van de ingediende voorstellen voor de vergadering op een nadere convocatie, die uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aan de leden wordt toegezonden.

5. Besluitvorming

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.